Baner

OSNIVANJE I REGISTRACIJA PIKADO KLUBA

Obrasci

1. Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske……(doc)

2. Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje…….(pdf)

3. Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske…..(pdf)

Ogledni primjerci

1. Zapisnik sa sjednice osnivačke skupštine…..(doc)…(pdf)

2. Odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga Republike Hrvatske…..(doc)…(pdf)

3a. Statut kluba (usklađeni s novim Zakonom o udrugama)
……….PK FAŽANA……….(pdf)
……….PK CB SOKOL (Zagreb)……….(pdf)
……….PK KEMEX (Varaždin)……….(pdf)

3b. Statut županijskog saveza (usklađeni s novim Zakonom o udrugama)
……….PS Primorsko-goranske županije……….(pdf)
……….PS Šibensko-kninske županije……….(pdf)
……….PS Zagrebačke županije……….(doc)…(pdf)

NAPOMENA: Primjerke statuta klubova/županijskih saveza iz svih županija možete pronaći na web stranicama Ministarstva uprave RH i to u Registru udruga RH (link)

Da bi se osnovao i registrirao pikado klub potrebno je u skladu sa Člankom 14. Zakona o športu, te prema Članku 13. Zakona o udrugama to učiniti na sljedeći način.

Želite li saznati kako se registriraju udruge, kao neprofitne pravne osobe, u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o udrugama i Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Registra udruga i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, potrebno je znati sljedeće:

Udruge se u smislu navedenoga Zakona osnivaju kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje takvog oblika udruživanja.

Osnovati udrugu mogu najmanje tri osnivača, i to poslovno sposobne fizičke i pravne osobe.

Da bi udruga mogla steći svojstvo pravne osobe potrebno je izvršiti upis iste u Registar udruga Republike Hrvatske koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.

Upis se vrši podnošenjem zahtjeva za upis pri nadležnom tijelu državne uprave, prema sjedištu udruge, s obzirom da registar udruga vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi se na propisanom obrascu u dva primjerka, Obrazac broj 1 – Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske, a uz isti prilažu se:

– zapisnik sa sjednice osnivačke skupštine,

– odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga RH,

– statut (u dva primjerka),

– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje (na propisanom obrascu, Obrazac broj 2 – Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge),

–  preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,

– preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i preslika osobne iskaznice za njenog predstavnika u udruzi,

– suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određenje djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge.

Zahtjev za upis u registar udruga mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge, te isti u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

O upisu udruge donosi se rješenje u roku od trideset dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis, osim u slučaju nepotpunog zahtjeva ili neusklađenog statuta sa zakonom, kada nadležno tijelo podnositelju zahtjeva zaključkom određuje rok od petnaest do trideset dana za dostavu dopune zahtjeva odnosno usklađenog statuta.

Uz rješenje o upisu, udruzi se dostavlja i ovjereni statut, kao temeljni opći akt kojeg donosi skupština, a u skladu s kojim moraju biti i ostali opći akti te djelovanje udruge.

Udrugom upravljaju članovi neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge, na način propisan statutom, s tim da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.

Udrugu može zastupati jedna ili više fizičkih osoba koje su na tu dužnost imenovane od strane ovlaštenog tijela sukladno statutu udruge.

Također, osoba ovlaštena za zastupanje dužna je nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na: statut, naziv, adresu sjedišta (ulica i kućni broj), izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak udruge, a u pravnom prometu udruga ne smije postupati niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u registar udruga.

 

Pitanja i odgovori

Tko i pod kojim uvjetima može osnovati udrugu?
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe, samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe u isto vrijeme.

Tko podnosi zahtjev za registraciju udruge?
Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Kome se podnosi zahtjev za registraciju udruge?
Za registraciju udruga stvarno je nadležna opća uprava (uredi državne uprave u županijama, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave), a mjesna se nadležnost određuje prema sjedištu udruge.

Kome se podnosi zahtjev za registraciju strane udruge?

Zahtjev za registraciju strane udruge podnosi se Središnjem državnom uredu za upravu u Zagrebu, Maksimirska 63.

Podnosi li se zahtjev na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi?
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr.

Što je potrebno priložiti uz zahtjev za registraciju udruge?
Uz zahtjev za registraciju udruge potrebno je priložiti:

– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,

– odluku o pokretanju postupka za upis u registar udruga,

– statut udruge u 2 primjerka,

– popis osnivača, osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,

– izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu-osnivača udruge,

– suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti (kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za registraciju udruge),

– presliku osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje.

Mora li osnivačke akte izraditi ili ovjeriti javni bilježnik?
Ne. Osnivačke akte izrađuju osnivači, i nije potrebno da na tim aktima potpisi budu ovjereni od strane javnog bilježnika, niti da osnivački akti budu izrađeni u obliku javnobilježničkog akta.

U kojem se roku mora podnijeti zahtjev za registraciju?
U roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

U kojem roku registracijsko tijelo mora donijeti odluku o zahtjevu?
U roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Početak toga roka računat će se od dana kada su registracijskom tijelu dostavljene sve isprave i dokazi na temelju kojih se može odlučiti o zahtjevu (npr. učinjene potrebne ispravke i usklađivanja statuta ili osnivačkih akata, i sl.).

Može li se smatrati da je udruga registrirana ako protekom roka od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva registracijsko tijelo ne donese rješenje?
Da, smatra se da je udruga registrirana idućeg dana nakon proteka toga roka, ako su zahtjevu priloženi svi potrebni dokazi i ako je statut sukladan zakonu. U tom slučaju udruga mora ponoviti zahtjev za upis u registar, a nadležno tijelo je tada dužno donijeti rješenje o upisu u registar u roku od 8 dana od dana ponovljenog zahtjeva.

Mora li udruga prije registracije zakupiti ili na drugi način osigurati prostor za svoje djelovanje kako bi mogla prijaviti sjedište na određenoj adresi?
U postupku registracije udruga nije dužna dokazivati s koje osnove rabi određeni prostor na adresi koja je prijavljena kao adresa sjedišta udruge (dakle, dostavljati ugovor ili drugi ispravu iz koje bi proizlazilo pravo korištenja određenog prostora). Stoga, sjedište se udruge može prijaviti na svakoj prikladnoj adresi na kojoj će registracijsko tijelo i treće osobe moći komunicirati sa udrugom (npr. adresa prebivališta nekog od članova ili osnivača i sl.).

Je li za osnivanje udruge potrebno položiti određeni iznos novca?
Ne. Za osnivanje udruge nije potrebno deponirati novčani iznos ili bilo kakvu drugu imovinu. Prilikom predaje zahtjeva za upis u registar potrebno je platiti propisanu upravnu pristojbu (70,00 kuna).

Mora li se udruga registrirati?
Ne. Udruga može djelovati i ako nije registrirana, odnosno ako nema svojstvo pravne osobe. Na udruge koje nisu registrirane, odnosno koje nemaju svojstvo pravne osobe, na odgovarajući način se primjenjuju propisi obveznoga prava kojima je uređen institut ortakluka. Međutim, registracijom udruga stječe neka prava koja neformalne udruge nemaju (npr. za dodjelu dotacije iz državnog proračuna mogu se natjecati samo udruge upisane u registar udruga i sl.).

Može li naziv udruge djelomično biti na stranom jeziku?
Pravilo je da naziv udruge mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Međutim, udruga koja ima za cilj zaštitu i promicanje interesa pripadnika nacionalne manjine može, uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, koristiti i naziv na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine. Naziv udruge može sadržavati i pojedine strane riječi ako one čine ime međunarodne organizacije čija je udruga članica, ako su te riječi uobičajene u hrvatskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku.

Može li naziv udruge sadržavati riječ “Hrvatska”, naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, strane države ili ime fizičke osobe?
Riječ “Hrvatska” na bilo kojem jeziku i njene izvedenice, naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i naziv druge države ili dijelovi grba i zastave Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge države, te imena fizičkih osoba, mogu se unijeti u naziv i znak udruge na način kojim se ističe njihov ugled i dostojanstvo.

Tko može biti član udruge?
Član udruge, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama i statutom udruge, može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga, vjerska zajednica i dr.).
Državna tijela (ministarstva, zavodi i sl.) ne mogu biti članovi udruge.

Mogu li osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću (npr. maloljetnici ili punoljetne osobe koje je sud potpuno ili djelomično lišio poslovne sposobnosti zato što zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba) biti članovi udruge?
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, pa tako i maloljetnici, kao i punoljetne osobe djelomično ili potpuno lišene poslovne sposobnosti (o čemu sukladno Obiteljskom zakonu odlučuje sud u izvanparničnom postupku) mogu biti članovi udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge. Način njihova sudjelovanja u radu tijela udruge uređuje se statutom udruge.

Na koji se način vodi evidencija članstva?
Zakon o udrugama propisuje obvezu vođenja evidencije članstva, a propuštanje vođenja takve evidencije predstavlja prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna. Evidencija članstva može se voditi u obliku računalne evidencije, kartoteke ili na bilo koji drugi prikladan način. Nužno je da se iz evidencije može sa sigurnošću utvrditi tko je član udruge, te da budu vidljivi osnovni podaci o članovima (ime ili naziv, adresa stanovanja ili sjedišta i sl.).

Copyright © 2024 Hrvatski Pikado Savez. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.